فرم اطلاعات متقاضیان استخدام

1 - هرگونه پاسخ یا اظهارات نادرست مندرج در این برگ درخواست سبب اخراج از خدمت و پیگرد قانونی خواهد شد, همچنین فرد خاطی ملزم به جبران خسارات می باشد

2 - تکمیل این فرم و انجام آزمون و مصاحبه هیچ نوع تعهدی برای این شرکت نسبت به استخدام درخواست کننده ایجاد نمی کند.

 

 

مشخصات درخواست کننده
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تأهل

مشخصات منسوبین و آشنایان

مشخصات همسر
مشخصات فردی که در مواقع ضروری می توان به او دسترسی پیدا کرد
مشخصات سه نفر از افرادی که با خصوصیات اخلاقی شما آشنایی دارند
آیا از اقوام و دوستان شما شخصی در این شرکت کار می کند (در صورت وجود نام ببرید)

سوابق تحصیلی ، مهارت ها و تخصص ها

معرف شما به این شرکت
تحصیلات
مهارت ها,دوره های آموزشی,تخصصی,کارگاهی و ... که طی آموزش های رسمی و غیر رسمی کسب کرده اید را نام ببرید (دوره های کامپیوتری یا دوره های مرتبط)
میزان آشنایی و مهارت در زبان های خارجی
زبان/مهارت
مکالمه
فهمیدن
خواندن
نوشتن
انگلیسی
آلمانی
فرانسه

سوابق استخدامی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی

فرم اطلاعات متقاضیان استخدام

نام و آدرس آخرین موسسه ای که در آن اشتغال داشته اید و یا دارید
با توجه به سوابق تحصیلی و تجربی خود چه شغلی را برای خود مناسب میدانید؟ (نام ببرید)