فرم اطلاعات متقاضیان استخدام

1 - هرگونه پاسخ یا اظهارات نادرست مندرج در این برگ درخواست سبب اخراج از خدمت و پیگرد قانونی خواهد شد, همچنین فرد خاطی ملزم به جبران خسارات می باشد.تکمیل این فرم و انجام آزمون و مصاحبه هیچ نوع تعهدی برای این شرکت نسبت به استخدام درخواست کننده ایجاد نمی کند.
  • 7 + 6 =